JAFNLAUNAMERKIOlíudreifing hlaut í ágúst síðastliðnum formlega jafnlaunavottun og leyfi Jafnréttisstofu til að nota jafnlaunamerkið sem gildir til ágúst 2023.

Meginmarkmið laganna um jafnlaunavottun er að konum og körlum sem starfa hjá sama atvinnurekanda skuli greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf og þannig stuðla að launajafnrétti kvenna og karla í samræmi við lög.  Þetta er því mikilvæg staðfesting á því að verklag við ákvörðun í launamálum hjá Olíudreifingu, byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun

Úttekt á launagreiningu og jafnlaunastaðlinum er framkvæmd árlega og þarf Olíudreifing að uppfylla öll skilyrði staðalsins til að viðhalda vottuninni.

 Þann 12.febrúar s.l. kom til hafnar í Reykjavík nýtt skip Olíudreifingar eftir 4.200 sjómílna siglingu heim frá Adana í Tyrklandi þar sem skipið var smíðað í Akdeniz skipamsíðastöðinni. Skipinu var gefið nafnið Keilir sem er nafn í eigu Olíudreifingar og skip félagsins sem smíðað var í Kína 2002 bar. Keilir mun leysa af hólmi M/T Laugarnes sem verið hefur í eigu Olíudreifingar frá 1998. Samningur um smíði nýs skips var undirritaður í Reykjavík 16. janúar 2018 og er skipið smíðað samkvæmt hönnun skipasmðíðastöðvarinnar en Keilir er 5. skipið sem smíðað er skv. þessari sömu teikningu. Keilir er jafnframt fjóða tankskipið sem smíðað er fyrir Íslenska útgerð. Áður höfðu Stapafell I og Stapafell ll verið smíðuð fyrir Olíufélagið og Skipadeild Sambandsins á árunum 1962 og 1979 og siðan fyrri Keilir fyrir Olíudreifingu í Shanghai árið 2002. Samtals hafa verið ellevu olíuflutningaskip í eigu Íslendinga og eru þá undanskildir bátar.
Við smíði skipsins var ekki síst horft til framfara í öryggismálum. Í nýjum Keili eru miklar framfarir í öllu sem snýr að öryggi við flutning sjóleiðis á eldsneyti frá því sem er í Laugarnesinu. Má þar nefna að skipið er að sjálfsögðu með tvöföldum botni og birgðingi, tveimur aðalvélum ásamt tveimur stýrum og skrúfum sem veitir mikið öryggi við erfiðar aðstæður komi t.d. til bilunar á aðalvél en skipinu verður auðveldlega siglt með afli annarrar aðalvélar. Einnig er öll stjórnun skipsins markvissari og öruggari með tveimur skrúfum en ef aðeins væri einfalt drifkerfi. Skipið er auk þess búið öflugri bógskrúfu ásamt slökkvibúnaði ofl sem eykur allt á öryggi skipsins. Hitunarbúnaður er í öllum átta geymum sem málaðir eru með epoxy málningakefi frá Hempels en einnig eru til staðar þvottavélar til þvotta á farmgeymum. Átta Svanehoj farmdælur eru í skipinu eða ein í hverjum tank.

Hratt flýgur stund.  Þann 2. júní varð Olíudreifing 20 ára.  Í byrjun júní árið 1995 var félagið stofnað af Olíufélaginu (ESSO) og Olíuverslun Íslands (Olís) og fljótlega var ráðinn til félagsins fyrsti starfsmaður þess sem var Grétar Mar Steinarsson.  Grétar vann ásamt nokkrum starfsmönnum eigenda að undirbúningi og skipulagi að starfseminni en leiða má að því líkum að endurskipulagning og sameining dreifikerfa þessara félaga hafi verið ein viðamesta skipulagning vinnuferla sem framkvæmd hefur verið hérlendis. 

Sem kunnugt er hófst svo starfsemin formlega 1. janúar 1996 þegar við tókum yfir og sameinuðum þjónustudeildir eigenda okkar ásamt hluta af dreifikerfi þeirra s.s. innflutningshafnir í Örfirisey, Laugarnesi og í Hvalfirði.  Einnig var tekinn yfir rekstur Stapafells og samrekstur um Kyndil ásamt olíubátunum Bláfelli, Héðni Valdimarssyni og Lágafelli. Á fyrsta starfsári tók Olíudreifing við dreifingu frá Skaftafelli í austri að Húnaflóa, að sunnanverðum Vestfjörðum meðtöldum, árið eftir bættist norðurland við og yfirtaka á dreifikerfinu lauk svo árið 1998, að Keflavík og Ísafirði undanskildum.

Hlutverk Olíudeifingar hefur verið frá fyrstu tíð að hagræða í dreifingu og geymslu á eldsneyti ásamt því að sjá um sölu, uppsetningu og viðhald á sérhæfðum búnaði til eldsneytisafgreiðslu.  Árangurinn hefur ekki látið á sér standa og er mælanlegur hvert sem litið er þó svo að á sama tíma hafi opinberar kröfur til starfseminnar aukist ár frá ári og hafa a.m.k. 177 ný lög og reglugerðir komið út frá stofnun félagsins svo fátt eitt sé nefnt. 

Í dag eru starfsmenn Olíudreifingar um 140 en voru flestir á upphafs árunum eða 198.  Sama má segja um birgðastöðvar sem voru í byrjun 76 talsins á 56 stöðum á landinu en í dag eru þær 23 á jafn mörgum stöðum og uppfylla allar þær kröfur um mengunar-  og eldvarnir sem gerðar eru til þessa reksturs.  Bifreiðar í eldsneytisflutningum voru 125 í byrjun starfseminnar en eru nú 44.  Ljóst er að birgðastöðvum á eftir að fækka enn frekar frá því sem nú er og flutningstækjum einnig.

Vert er að minnast þess mikla árangurs sem við höfum náð í fækkun slysa og óhappa en það er sá þáttur rekstrarins sem við megum aldrei slaka á. Klárlega er það ekki síst að þakka góðum verkferlum sem við fylgjum í daglegum störfum sem og þeim skyldum sem British Standard Institute setur á okkur með innleiðingu ISO staðla og vottunar.

Eins og kunnugt er hlaut Olíudreifing forvarnarverðlaun VÍS og Vinnueftirlitsins 4. febrúar s.l. og voru þau afhent á ráðstefnunni „Áskoranir atvinnulífsins í öryggismálum“.  Þar kom fram að verðlaunin eru veitt fyrirtæki fyrir framúrskarandi forvarnir og öryggismál og að mati framangreindra aðila er Olíudreifing þar í fremstu röð.

Öryggis- og umhverfismál eru málaflokkur sem við í Olíudreifingu höfum lagt mikið upp úr að sinna sem best og er þessi málaflokkur sífellt umfangsmeiri í rekstrinum.  Við erum þakklát - og okkur þykir að sjálfsögðu mjög vænt um að fá viðurkenningu sem þessa en gerum okkur jafnframt grein fyrir því að hún er ekki loka punktur eða endir neins.

Öryggismál og forvarnir eru stanslaus vinna sem við munum kappkosta að sinna enn betur í dag en í gær.  Öryggismál snúast fyrst og fremst um að vernda umhverfið - sem og líf og heilsu starfsmanna okkar og annarra.  Það má því segja að þetta sé ekki síst lýðheilsumál. 

Við höfum reynt í samráði við VÍS - sem alla tíð hefur verið okkar tryggingafélag og einnig á síðari árum með vottunarfélagi okkar, BSI, að endurskoða og efla alla okkar verkferla og aga vinnubrögð.  Einnig erum við í mjög góðu  sambandi og samvinnu við þær opinberu stofnanir sem rekstur okkar heyrir undir s.s. Vinnueftirlitið og Umhverfisstofnun, því að öll höfum við sömu markmiðin sem er að fækka óhöppum og slysum.  

Reglubundnar heimsóknir fagaðila og úttektir á starfsemi Olíudreifingar veita okkur nauðsynlegt aðhald og hvatningu til að standa okkur betur og færir okkur aukna þekkingu sem nýtist við forvarnir innan fyrirtækisins.  Í síðustu úttekt BSI fengum við enga skriflega athugasemd en nokkrar ábendingar um það sem betur má fara.  Það er því augljóst að við munum kappkosta að halda okkur á þessari braut og eigi það að takast verðum við öll að leggja okkur fram.

 

Árleg úttekt á starfsemi Olíudreifingar

Dagana 12–16. maí s.l. framkvæmdi úttektarmaður frá BSI árlega úttekt hjá Olíudreifingu vegna gæðastaðalsins ISO 9001, umhverfisstaðalsins ISO 14001 og öryggisstaðalsins OHSAS 18001, en sem kunnugt er var vottun á innleiðingu á þessum stöðum framkvæmd hjá Olíudreifingu um síðustu áramót. Það ríkti eftirvænting um að vita hver niðurstaða úttektarinnar yrði, því að þó að innleiðing staðlanna hafi gengið vel, er ekki sjálfgefið að takist að starfa eftir þeim svo ásættanlegt sé. 

Til að gera langa sögu stutta var útkoma úttektarinnar góð fyrir þar sem aðeins komu fram þrjár athugasemdir í skýrslunni sem ekki getur talist mikið en úttekt fór fram þegar full starfsemi var á öllum starfsstöðvum og gefur það okkur góða vísbendingu um að við séum að starfa eftir þeim öryggiskröfum og verklagi sem krafist er á fullnægjandi hátt.

Mikil vinna hefur Verið lögð í að koma upp og viðhalda þeim vinnuferlum sem staðlarnir kveða á um en á móti verður að hafa í huga að þeir eru ekki síst gerðir til að hindra slys og óhöpp og þar með að varðveita heilsu starfsmanna og verja umhverfið fyrir ágangi af mannavöldum. Í haust verður svo úttektum haldið áfram þegar nokkrir valdir staðir á landsbyggðinni verða heimsóttir.

Í dag skrifaði Hörður Gunnarsson, fyrir hönd Olíudreifingar ásamt 102 öðrum forsvarsmönnum fyrirtækja undir yfirlýsingu um loftslagsmál, í athöfn í Höfða:

 

"Við undirrituð ætlum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum.
Þjóðir heims standa nú frammi fyrir afleiðingum loftslagsbreytinga. Sameinuðu þjóðirnar gegna forystuhlutverki í að greina vandann, takast á við hann og aðlagast breyttum aðstæðum.
Borgir og bæir ásamt fyrirtækjum af öllum stærðum, verða sífellt mikilvægari þegar kemur að því að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda og standast þau markmið sem sett hafa verið um losun þeirra.
Á Íslandi er ein helsta áskorunin mengandi samgöngur og losun úrgangs. Við ætlum að sýna samfélagslega ábyrgð í verki með því að:

  1. draga úr losun gróðurhúsalofttegunda

  2. minnka myndun úrgangs

  3. mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta.

Fellur þetta verkefni vel að umhverfisstefnu og markmiðum Olíudreifingar og verður spennandi að taka þátt í samstarfi þessara fyrir tækja í framhaldinu.

Árni Jón starfsaldursviðurkenningÁ síðustu árshátíð Olíudreifingar var Árni Jón Baldursson heiðraður fyrir 50 ára starf fyrir Olíudreifingu og eigendur hennar.

Árni Jón hóf störf hjá BP í olíustöðinni í Laugarnesi í  maí 1960 þá aðeins 15 ára gamall og vann því fyrstu árin sem byssugutti á olíubílum sem voru að mestu í þvi að setja olíu á húskyndingar í Reykjavík og nágrenni.